Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija iz područja medija i komunikacija

Cilj je konferencije omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja. Konferencija je međunarodnog karaktera te je otvorena svim doktorandima iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i onima iz srodnih tehničkih i humanističkih disciplina. Interdisciplinarni karakter ovoga simpozija omogućit će sudionicima razmjenu različitih iskustava te im pružiti mogućnosti uspostavljanja mreže suradnika kao poticaj za daljnji znanstveno-istraživački razvoj i napredak.

Doktorska konferencija ove godine organizira se u sklopu velike, Godišnje konferencije Sveučilišta Sjever - „Informacijske i komunikacijske znanosti u kontekstu promjena“. Doktorandi, stoga, mogu prijavljivati radove u kontekstu tema konferencije, ali i u sklopu onih tema koje su okvirno zadane od prve doktorske konferencije održane 2019. godine.

Jednako tako, moguće je organizirati posebnu sesiju u kontekstu koje će se organizirati i predstavljanje tema doktorskih disertacija. Zainteresirani doktorandi i mentori mogu se do 30. listopada 2023. godine s prijedlogom teme javiti na mail: [email protected]

Teme

Kreativna upotreba informacijskih tehnologija
Analitički alati za IKT potporu komunikacija i medija
Izdavačka industrija – tehnologijski kontekst i suvremeni trendovi u nakladništvu – Kognitivni aspekti komunikacije
Sinteza i prezentacija znanstvenih informacija
Komunikacijska kompetencija u kontekstu profesionalizacije
Analitički modeli i simulacije interpersonalnih komunikacijskih protokola
Novi trendovi u medijskom dizajnu
Istraživanja digitalne komunikacije
Marketinški menadžment u medijima i izdavaštvu
Upravljanje u odnosima s javnošću
Zaštita osobnih podataka u medijima
Informacijska sigurnost i zaštita poslovnih informacija
Semiotika u masovnom komuniciranju
Mediji i politika
Mediji, tekst, društvo, kultura

Važni datumi

Rok za predaju sažetaka:

10. listopada 2023.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka:

15. listopada 2023.

Rok za predaju radova:

15. svibnja 2024.

Sažeci se do navedenog roka predaju putem poveznice i službenoga obrasca:

Predaja sažetaka